การวางแผนศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT)

ประเภท

ซึ่งระบบของนักศึกษาชาวต่างชาติทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจะมี 7 ประเภท (นักศึกษาวิจัย, ฝึกอบรมวิชาชีพครู, นักศึกษาปริญญาตรี, ญี่ปุ่นศึกษา, นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค, นักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ และนักศึกษาประเภท Young Leaders' Program (YLP))

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศจะสมัครได้สองวิธี : การเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัย สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก

ประเภทและเนื้อหาการสนับสนุน

นักศึกษาวิจัย ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพครู นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา) นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค นักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ นักศึกษาประเภท Young Leaders' Program (YLP)*3
การเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น X
การเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัย*1 Χ 〇(การเสนอชื่อโดยวิทยาลัยเทคนิค) Χ X
ระดับ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
ระยะเวลา [การเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูต]
ภาคพิเศษ: ภายใน 2 ปี
ภาคปกติ: ระยะเวลาการศึกษามาตรฐาน (เพิ่มช่วงเวลาศึกษาเตรียมตัว 6 เดือนตามความจำเป็น)
[การเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัย]
แตกต่างกันตามโควต้าเสนอชื่อ (6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษามาตรฐาน)
ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน รวมเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น [การเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูต]
5 ปีรวมเรียนภาษาญี่ปุ่น (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์: 7 ปี)
[การเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัย]
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษามาตรฐาน (ตามหลักไม่ให้ศึกษาเตรียมตัว)
1 ปี 4 ปี รวมเวลาที่ภาษาญี่ปุ่น (4 ปี 6 เดือน สำหรับสาขาพาณิชย์นาวี) 3 ปี รวมเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี
การเรียนปรับพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่น ครึ่งปี
ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพียงพอสามารถเข้าได้โดยตรงี
1 ป
(มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว มหาวิทยาลัยโอซากะ)
ไม่มี 1 ป
(ศูนย์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นโตเกียว องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นน(อิสระ))
1 ป
(สถาบันภาษาบุงกะ ศูนย์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นโอซากะ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(อิสระ))
ไม่มี
การศึกษาเฉพาะทาง เรียนสาขาเฉพาะทางในบัณฑิตวิทยาลัย อบรมพิเศษในคณะครุศาสตร์ รับการศึกษาระดับปริญญาตรี การฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รับการศึกษาโดยเทียบโอนเข้าKOSEN ปี 3 เรียนหลักสูตรเฉพาะทางที่สถาบันอาชีวศึกษา ปริญญาโท
ทุนการศึกษา 143,000 - 145,000 เยนต่อเดือน 143,000 เยนต่อเดือน 117,000 เยนต่อเดือน 242,000 เยนต่อเดือน
ค่าเล่าเรียน ได้รับการยกเว้น
ค่าเดินทาง จ่ายค่าเดินทางไปกลับ (ตั๋วเครื่องบิน)*2

*1 ไม่ได้หมายความว่าทุกมหาวิทยาลัยจะมีโควต้าเสนอชื่อ
*2 กรณีของการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยอาจไม่สามารถสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของโควต้าเสนอชื่อของมหาวิทยาลัย
*3 การเสนอชื่อโดยหน่วยงานเสนอชื่อสาธารณะในต่างประเทศ

คุณสมบัติการสมัคร

นักศึกษาวิจัย เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (รวมถึงผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จ) หรือผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนมาแล้ว 16 ปี
ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพครู เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนฝึกอบรมวิชาชีพครู และมีประสบการณ์เป็นครูประจำในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือครูในโรงเรียนฝึกอบรมวิชาชีพครูในประเทศของตนเองมามากกว่า 5 ปี (อนึ่ง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยไม่รวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย)
นักศึกษาปริญญาตรี เป็นผู้มีอายุระหว่าง 17-25 ปี และสำเร็จหลักสูตร 12 ปีของการศึกษาในโรงเรียนหรือผู้ที่สำเร็จหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวมถึงผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จ)
นักศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา) เป็นผู้มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น) ในขณะที่มาและกลับประเทศญี่ปุ่น และเรียนวิชาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค เป็นผู้มีอายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรรวม 11 ปีขึ้นไปตั้งแต่ระดับประถมศึกษา) (รวมถึงผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จ)
นักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นผู้มีอายุระหว่าง 17-25 ปี และจบหลักสูตร 12 ปีของการศึกษาในโรงเรียนหรือผู้ที่สำเร็จหลักสูตรในโรงเรียนที่สอดคล้องกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่น (รวมถึงผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จ)
นักศึกษาประเภท Young Leaders' Program (YLP) ตามหลักต้องอายุไม่ถึง 40 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีประสบการณ์ทำงานจริง ข้าราชการอายุน้อยจากประเทศในเอเชีย ฯลฯ

รายการวิชาที่จัดสอบ : นักศึกษาต่างชาติที่มีการเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

นักศึกษาวิจัย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพครู ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (*เฉพาะสายวิทย์ให้เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 2 วิชา คือ วิชาเคมีและฟิสิกส์ หรือวิชาชีววิทยา)
นักศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา) ภาษาญี่ปุ่น
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์หรือเคมี
นักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ วิธีที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะสถานทูตในต่างประเทศเช่นสถานทูตญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศของท่านแล้วสมัครกับทางกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวิธีที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นแล้วสมัครกับทางกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1. การรับสมัครและคัดเลือกด้วยการเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

การรับสมัครจากสถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศ (หรือสถานกงสุลใหญ่ในบางประเทศ) เรียกว่า "การเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น"

เกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัคร มีเนื้อหาอื่นๆ ที่ถูกกำหนดอย่างละเอียดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนี้ด้วย กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่คณะสถานทูตในต่างประเทศ

มีกรณีที่ประเภทและสาขาของกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ
กรุณาตรวจสอบที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของท่านว่ามีประเภทและสาขาที่ตนเองต้องการสมัครหรือไม่

นอกจากนี้ สถานที่ส่งเอกสารและการจัดการสัมภาษณ์ทั้งหมด จะดำเนินการโดยคณะสถานทูตในต่างประเทศ เช่น สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของท่าน

2. การรับสมัครและคัดเลือกด้วยการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัย

การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเข้ามาเป็นนักศึกษาต่างชาติทุนรัฐบาล โดยยึดตามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เรียกว่า "การเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัย" นี่เป็นวิธีการที่มหาวิทยาลัยที่เปิดรับในญี่ปุ่นเสนอชื่อให้กับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ฝึกอบรมวิชาชีพครู และนักศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา)

โดยหลักการ นักศึกษาต่างชาติทุนรัฐบาลซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปญี่ปุ่นในเดือนกันยายนและตุลาคม

เกี่ยวกับทุนมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยทุกแห่งในญี่ปุ่นที่จะสามารถเสนอชื่อนักเรียนต่างชาติได้

โดยเป็นขั้นตอนที่สามารถทำการเสนอชื่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ เฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทำการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเอง และพิจารณาว่าเป็นผู้ที่ดีเลิศและสมควรได้รับทุนการศึกษาเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสมัครทุนการศึกษาโดยได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่าโรงเรียนที่ต้องการมีโควต้าในการเสนอชื่อหรือไม่

นอกจากนี้ เกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครและมาตรฐานผลการเรียนจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ
ยิ่งไปกว่านั้น มีกรณีที่ทุนการศึกษา ระยะเวลาที่ให้ทุน และกลุ่มเป้าหมายต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของโควต้าเสนอชื่อที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ด้วย รายละเอียดกรุณาตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียน

ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาชาวต่างชาติทุนรัฐบาล - ข้อสอบระดับปริญญาตรี

มีเผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบเก่า

ในเว็บไซต์นี้ จะทำการใช้คุกกี้เพื่อทำการนำเสนอการบริการที่ดีแก่ผู้ใช้งาน
กรณีที่จะรับข้อกำหนดคุกกี้ กรุณาคลิก“ยอมรับ”เกี่ยวกับการตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ กรุณาคลิกที่“ดูรายละเอียด”